اعتماد کارساز است! ترجمه صالح سپهری فر
اعتماد کارساز است!

«اعتماد» واژه‌ای آشنا برای همه ماست. همه می‌دانیم که اساس هر نوع ارتباط سازنده انسانی بر اعتماد بین طرفین استوار است. افزون بر این، اعتماد در سازمان‌ها نیز مهم بوده و تغییرات مثبت هر سازمان بر مبنای اعتماد بین کارکنان مختلف آن صورت می‌گیرد.
با

بیشتر بخوانید